Home ข้อคิดชีวิต 13 ข้อสอนลูก เป็นคนใจเข้มแข็ง อนาคตโตไปได้ดี

13 ข้อสอนลูก เป็นคนใจเข้มแข็ง อนาคตโตไปได้ดี

0 second read
0
0
280

1.ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

เราควรสอนให้เขามีความ พ ย า ย า ม และทำทุกอย่างด้วยความสามารถอย่างดีที่สุด

แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเราล้มเหลวได้ ผิดพลาดได้ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้พวกเขา

ได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับอุปสรรคในชีวิตได้ดีกว่าและมีความสุขกว่าเด็กที่ พ ย า ย า ม

ทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

2.รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูก

พ่อแม่จำนวนมากอยากให้ลูกมีความสุข ก็จะเด็กสร้างความสุขให้ลูกด้วยวิธีการต่าง ๆ นา ๆ

แต่ในโลกของความเป็นจริงแล้ว ความสุขหรือความทุ กข์นั้น เป็นความรับผิดชอบ

ของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น เราควรที่จะสอนให้ลูกมีความสามารถในการจัดการอารมณ์

ของตัวเองและให้พวกเขาเรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเราเกิดจากตัวของเราเองไม่ได้ขึ้น

อยู่กับคนอื่นแต่อย่างใด

3.ไม่เอาความรู้สึกผิด มากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การที่เราสอนให้เจาเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป

จนลืมความผิดชอบ ชั่ ว ดี ยกตัวอย่างเช่น ที่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้ อ่ า น ห นั ง สื อ

มาเพื่อมาสอบ และขอลอกข้อสอบ ด้วยความรู้สึกผิดของเด็กว่า เพื่อไม่ให้โดนครูทำโทษหรือ

สอบตกเด็กอาจจะยอมทำผิดเพื่อให้เพื่อนลอกข้อสอบ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นเอง

4.อย่าให้ความกลัว มีผลต่อการตัดสินใจ

พ่อแม่มีหน้าที่ต้องปกป้องลูกจาก อั น ต ร า ย ใดๆทั้งปวงแต่เราควรให้เด็กได้เรียนรู้

ที่จะรับมือกับความกลัวต่างๆด้วย สอนถึง อั น ต ร า ย ที่อาจจะเกิดขึ้น สอนให้เข้าใจถึง

ความรู้สึกกลัวและรับรู้มัน ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัว อย่าให้ความกลัว

มามีผลกับการตัดสินใจในชีวิต

5.ฝึกให้เขามีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น

เราควรฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบในกิจกรรมหรือหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่เล็ก ๆ เช่น

การต้องแปรงฟั นก่อนเข้านอน การทำการบ้าน

6.ปกป้องลูกจากความผิดหวัง ความ เ จ็ บ ป ว ด

ความผิดหวัง ความทุกข์เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอ แน่นอนว่าคนเป็นพ่อแม่

ไม่อยากเห็นลูกของตัวเองต้องผิดหวังและ เ จ็ บ ป ว ด หรอก หลายคน พ ย า ย า ม

ปกป้องลูกของตัวเองจากความรู้สึกนี้ ซึ่งไม่เป็นผลดี ใ น ร ะ ย ะ ย า ว ของเด็กคนนั้นๆ เลย

วิธีที่เหมาะสมคือ ฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวัง แต่อยู่ข้างๆ พวกเขาคอยแนะนำและ

ให้กำลังใจในการจัดการกับความรู้สึกและปัญหาที่เกิดขึ้นข้างๆเขานั่นเอง

7.​อย่าให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล

การตามใจเขาทุกอย่าง ยิ่งถ้าบ้านนั้นๆ มีลูกเพียงคนเดียวบ่อยครั้งเด็กคนนั้นก็มักจะได้

ความรักความใส่ใจจากทุกคนรอบตัว เป็นผู้รับโดยลืมที่จะเรียนรู้เป็นผู้ให้ ซึ่งจะมีผล

อย่างมากเมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เมื่อโลกไม่ได้เหมือนที่บ้านอีกต่อไปการฝึกให้ลูกรู้จัก

เป็นผู้ให้บ้าง รู้จักที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

8.ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

การฝึกให้เด็กกล้าที่จะตัดสินใจ โดยการฝึกให้ได้มีโอกาสในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ

จะช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ถึงหน้าที่และ

บทบาทของคนในบ้านด้วย เช่น พ่อ แม่ พี่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เขาควรจะแสดงความนับถือ

9.ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาด

ความที่เรารักลูก เราอยากมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ลูกทำจะไม่ทำพล าดเช่น พ ย า ย า ม

ตรวจการบ้าน เช็คกระเป๋านักเรียนว่าลูกเอาทุกอย่างไปโรงเรียนครบมั้ย แต่เราควร

ฝึกให้พวกเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดบ้าง เพื่อให้เขาได้พัฒนาและเรียนรู้วิธี

การในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

10.ฝึกให้ลูกมีวินัย แต่ไม่กลัวต่อการถูกลงโทษ

การลงโทษ คือการที่เราทำโทษเขามื่อพวกเขาทำผิดแต่การฝึกความมีระเบียบวินัยคือ

ฝึกให้พวกเขาสร้างอุปนิสัยที่ดีที่จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเองในอนาคต

การฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย อาจทำได้โดยให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงผลกระทบ

จากการที่ไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่การลงโทษ การที่พวกเขารู้ถึงผล

ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสียกับชีวิตของพวกเขาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

11.สอนให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

ในชีวิตคนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องราวที่ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้

ทุกคนล้วนเจอเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่เป็นเด็ก ไม่ว่าจะ สอบตก อกหัก หรือ

แม้แต่ล้มลง เมื่อกำลังหัดเดินตอนเล็กๆ พ่อกับแม่สามารถฝึกความเข้มแข็ง

ทางจิตใจของลูกๆ ได้ โดยการไม่เข้าข้างลูกและโทษสิ่งแวดล้อมภายนอก

แต่สอนให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาด และหาทางจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

อย่างสร้างสรรค์ได้นั่นเอง

12.อย่าหาทางลัดให้กับลูกๆ

บางครั้งเวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า เราก็อยากที่จะช่วยเพื่อให้เร็วขึ้นและดีขึ้น

แต่เราควรที่จะเรียนรู้ให้พวกเขาได้ทำเองได้ ฝ่ า ฟั น อุปสรรคและเรียนรู้

การลงมือทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

13.สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต

มนุษย์เราตัดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตด้วยคุณค่ากับเรื่องที่เราควร

สอนให้ลูกของเรา มองเห็นคุณค่าในตัวเองเรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่านั้นๆ เอาไว้

ขอขอบคุณ the-wayoflife

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…