Home ข้อคิดชีวิต 9 นิสัยผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี คุณล่ะมีกี่ข้อ

9 นิสัยผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี คุณล่ะมีกี่ข้อ

6 second read
0
0
17

หลายๆ คนคงอาจยังไม่รู้ ว่า “ผู้หญิงมีบุญมาก” นั้นเป็นอย่ างไร ลองต้อง

มาดูกันเลยคะซึ่งสาวๆ หลายคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนเเน่

1.รอได้คอยได้

เมื่อ มีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแป ร สภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่น

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็วเห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

2. อดได้ ทนได้

เมื่อ มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแป ร สภาพให้เป็น พลั งงานเข้มแข็งตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิด ที่ไม่หวั่นไหวเห็น

ความสำเร็จทุกชนิด มาจากความอดทนอดทนอย่ าง มีความสุข

3. ปล่อยได้ วางได้

เมื่อ มีบุญแล้วผล แห่งบุญนั้นก็ จะแปรสภาพให้เป็น คนที่รู้จักการวางตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

4. ไม่เคยกลัว

เมื่อ มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแ ปรสภาพให้เป็น ความเข้มแข็งกล้าหาญตาม

กำลังของบุญฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสร รคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมี

ความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไป

ล้วนมีกำลังบุญ มารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

5. สงบได้ เย็นได้

เมื่อ มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพ ให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคน ที่ร้อนรนกระวนกระวาย สับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นส าระ

ในสิ่งกำลัง จะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เล วร้ าย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

6. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแ ป ร สภาพให้เป็น ความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของ

บุญฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ

ความโกร ธ ความหลง จิตใจ มีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลา ทุกนาที

7. ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อ มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริง

ของชีวิต ทำให้รู้เห็น และเข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และ บุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิต

นั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกร รม ที่ทำไว้บ่นไปก็ แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ ที่เสียใจที่ไม่ได้

ดั่งใจทุกสิ่ง ทุกอย่ างนั้นมัน คือ “ผ ล แ ห่ง ก ร ร ม” อันเป็น สมบัติของเราเอง

8. ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อ มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะ แ ป ร สภาพให้เป็น ความสะอาดความสว่างความสงบ

ตามกำลังของ บุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลั งแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่ านรำคาญใจ

ไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิก ความทุกข์มาใช้ก่อน

9. ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อ มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแ ป ร สภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบา ป ต่อกร รมความผิดน้อยใหญ่

ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็นถึงความเสี ย หาย หลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัว

ต่อโลกต่อสังคมอย่ างมากมาย มหาศาล

ขอบคุณที่มา j i n g j i n g n a

Load More Related Articles
Load More By staylife
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

8 วิธีโปรยเสน่ห์ให้หนุ่มหลงรัก แบบที่ไม่เสียความเป็นตัวเอง

เสน่ห์ในตัวคุณ เป็นสิ่งที่บริหารได้ หรือเพิ่มได้ซึ่งหากคุณอย ากจะเพิ่มเสน่ห์จริงๆ ก็ต้องใช…